Oud Hollands Entertainment
hoek

Algemene Voorwaarden

hoek

De volledige voorwaarden zijn de downloaden via de pdf. pdf

Lees altijd de specifieke voorwaarden behorend bij een overeenkomst! Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op correspondentie uitingen van Fun & Party Match/ Oud Hollands Entertainment, alle websites, offertes via mail of post, contracten en facturen. Inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden expliciet afgewezen.

Download the pdf for a English version of our Terms and Conditions pdf

hoek
hoek
hoek
hoek


Fun & Party Match

Definities

Onder het woord "..." wordt verstaan:
"Contractant 1", de "Opdrachtgever": in elk contract de klant, diegene waar Fun & Party Match een artiest en/of attractie voor engageert en/ of organiseert.
"Contractant 2": Fun & Party Match.
"Artiest": iedere artiest, groep van artiesten, musici, presentator(trice) of disc-jockey alsmede betrokken technici en/ of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presentator(trice) of disc-jockey.
"Attractie/ Entertainment": iedere vorm van entertainment uit te voeren door Fun & Party Match voor Contractant 1. "Zaken voor Optreden Benodigd": kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc voor het optreden benodigd. Voor specifieke informatie kunt u de eventuele rider en specifieke contracten er op nalezen.
"Plaats van Optreden": de door de opdrachtgever en Fun & Party Match nader overeengekomen locatie zoals genoemd in contract.
"Tijdstip van Optreden": de door de opdrachtgever en Fun & Party Match nader overeengekomen datum en tijdstip(en) zoals genoemd in contract, inclusief opbouw en afbreken van benodigde zaken voor het optreden.
"Publiek": alle bij het optreden aanwezige toeschouwers.
"Totale uitkoopsom/ Gage": het totaalbedrag inclusief de door Fun & Party Match af te dragen loonheffing en premie werknemersverzekering voor zover verschuldigd. Echter zonder BTW, tenzij anders vermeld in offertes en overeenkomsten.
"Onkosten": kosten voor veerboot, toltunnels, parkeren etc. De opdrachtgever zorgt voor parkeerplaatsen in de directe omgeving van de locatie. Indien men op locatie alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Ontbijt, lunch of diner afhankelijk van showtijd dient door opdrachtgever verzorgt te worden.hoek
hoek
hoek
hoek


Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Fun & Party Match en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst

a. Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, op welke wijze dan ook, één of meerdere diensten hebt besteld en van Fun & Party Match een bevestiging van de geboekte artiest(en) en/of attractie(s) hebt ontvangen. Deze algemene voorwaarden zoals annuleringen en betalingen zijn dan al van kracht. Al dan niet reeds ondertekend door u.
b. De overeenkomst ontvangt u in tweevoud. Een exemplaar dient u te bewaren voor uw eigen administratie en is voorzien van onze handtekening. Het tweede exemplaar zien wij graag getekend retour binnen 5 werkdagen na opmaak. Ontvangen wij de overeenkomst niet getekend retour binnen 5 werkdagen dan is Fun & Party Match gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat Fun & Party Match enige schadevergoeding aan de opdrachtgever hoeft te voldoen. Het niet ondertekenen en/ of retourzenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en Fun & Party Match.
c. De Opdrachtgever verklaart meerderjarig en gerechtigd te zijn om te tekenen.
d. Bij eventuele wijzigingen behoudt de artiest en/of Fun & Party Match het recht om te weigeren of een meerprijs te berekenen voor de extra werkzaamheden.hoek
hoek
hoek
hoek


Levering

Fun & Party Match verplicht zich, na gehele betaling, tenzij anders schriftelijk afgesproken, om de artiest(en) en/of attractie(s) te leveren op de afgesproken datum en tijd.

Loonheffingen en sociale lasten

De loonheffingen en sociale lasten van onze medewerkers en artiesten zijn in de gages inbegrepen en zullen door Fun & Party Match of derden worden afgedragen.hoek
hoek
hoek
hoek


Annulering

a. Kijk voor specifieke annulerings voorwaarden op de betreffende offerte en overeenkomst. Indien niets specifieks is vermeld in overeenkomst zijn de algemene annulerings voorwaarden, zoals hieronder genoemd, van toepassing.
b. In geval van annulering wordt, bij 90 dagen tot 60 dagen voorafgaand aan optreden (gedeeltelijk) geannuleerd bedragen de kosten 50% van het totale factuurbedrag.
c. In geval van annulering wordt, bij 60 dagen tot 30 dagen voorafgaand aan optreden (gedeeltelijk) geannuleerd bedragen de kosten 75% van het totale factuurbedrag.
d. Indien contractant 1 binnen 30 dagen voorafgaand aan het optreden annuleert is het gehele factuurbedrag verschuldigd.
e. Contractant 1 vrijwaart contractant 2 volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van deze overeenkomst.
f. Annulering dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

Boekingen tijdens Corona

Mocht er vanuit Overheidswege een nieuwe lockdown komen ten tijde van uw boeking dan kunt u deze boeking eenmalig gratis verplaatsen. Wanneer dit uit eigen overweging is gelden onze Algemene Voorwaarden.hoek
hoek
hoek
hoek


Betalingen

a. 100% van de uitkoopsom dient uiterlijk 2 weken voor evenementendatum bij ons op de rekening te staan. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt Fun & Party Match zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst totale evenement gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren, met behoudt van volledige betaling. Ook bij een last-minute wordt een vooraf betaling gevraagd. Lees hier ons blog over waarom en waar het bedrag uit bestaat.
b. Bij niet, niet volledig of niet tijdig betalen door contractant 1 aan contractant 2 volgt bij aflopen van eerste factuur een herinnering van het verschuldigde bedrag met een wettelijke rente.
c. Het verschuldige bedrag met wettelijke rente zal na de eerste herinnering verhoogd worden met 2% boete rente, waarbij een gedeelte van de maand bij berekening als een gehele maand wordt aangemerkt.
d. Een herinnering volgt binnen 4 dagen na aflopen van eerste factuur. Een aanmaning volgt binnen 7 dagen na aflopen van herinnering. Na de tweede aanmaning, tevens gevolgt binnen 7 dagen na aflopen van eerste aanmaning zullen alle benodigde papieren overgedragen worden aan een Deurwaarder. Alle eventuele bijkomende kosten zullen voor rekening van Contractant 1 zijn.
e. Alle inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden expliciet afgewezen, Art 6:225 Burgerlijk Wetboek.hoek
hoek
hoek
hoek


Aansprakelijkheid

a. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens attributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart Fun & Party Match voor schadeclaims van derden.
b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.
c. Fun & Party Match en de artiesten en attractieverhuurbedrijven waar zij mee werkt verklaren een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.hoek
hoek
hoek
hoek


Aanspreekpunt

Fun & Party Match geldt als centraal aanspreekpunt en contact voor, tijdens en na uw evenement. Daarmee houden wij de lijnen kort. Telefoonnummers van onze artiesten, attractiemedewerkers, ambachtslieden en andere leveranciers worden dan ook niet afgestaan. U kunt ons ten alle tijde bereiken op ons kantoornummer. Indien nodig zal deze doorgeschakeld staan naar een van onze medewerkers. De telefoonnummers staan vermeld in u contract.hoek
hoek
hoek
hoek


Geschillen/ klachten

Voor geschillen en/of klachten kunt u op locatie het direct kwijt aan de artiest of attractiebegeleider zodat het terplekke opgelost kan worden. Mocht dat niet het geval zijn kunt u schriftelijk uw verhaal doen, waarna wij u spoedig van een antwoord zullen voorzien en samen tot een oplossing zullen komen. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Fun & Party Match en u is Nederlands recht van toepassing.hoek
hoek
hoek
hoek


Privacy

In het kort: wij verzamelen alleen n.a.w. gegevens, telefoonnummer en rekeningnummer ten behoeve van de goede uitvoer van uw entertainment aanvraag. Deze worden niet afgestaan aan derden en 7 jaar bewaard voor de Belastingdienst. Een kopie van onze Privacyverklaring is op te vragen.
U ontvangt de Nieuwsbrief alleen als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven via het contactformulier.
Wanneer u na afloop van de uitvoer een evaluatie invult, wordt u privenaam niet genoemd, alleen uw bedrijfsnaam of een omschrijving ervan.hoek
hoek
hoek
hoek


Cookies

Om deze site zo goed mogelijk voor u te maken, dienen wij enkele cookies te plaatsen. Cookies worden geplaatst om de functionaliteit van deze site te optimaliseren. Kleine files voor bijvoorbeeld de lay out en menu gebruik. Tevens voor ons om gebruik te kunnen maken van anonieme, tracking analyse en advertentie mogelijkheden en bijbehorend onderzoek. Wanneer u de geschiedenis verwijderd worden na een nieuw bezoek de functie gegevens opnieuw ingesteld.hoek
hoek
Exclusief logo voor www.oudhollandsentertainment.nl - do not copy!
Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo Wordpress logo Instagram logo You Tube logo Pinterest logo
Referenties
Algemene Voorwaarden + Privacy
Onderdeel van Entertainmentbureau Fun & Party Match / 2023